Cena gazu : 2.78 zł
Wpisz numer swojej karty Tako :
* punkty są aktualizowanie co 48 godzin
  Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza Regulamin zakupów w sklepie internetowym TAKO działającym w domenie www.tako-myjnia.pl/e-sklep, zwanym dalej Sklepem.
2. Operatorem Sklepu jest TAKO Tomasz Kowalski, ul. Lidzbarska 68a, 87 – 300 Brodnica, NIP: 874-165-97-07, REGON: 341575593.
3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu.
4. Konsument to Klient zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem następuje za pomocą poczty elektronicznej (adres e–mail TAKO: kontakt@tako-myjnia.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 692-874-888.
6. Produkty to towary i usługi dostępne dla Klienta w Sklepie.
7. Zamawianie Produktów ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
8. Klient oświadcza, że przed każdorazowym dokonaniem zamówienia Produktu zapoznał się z aktualnie obowiązującym regulaminem i akceptuje jego zapisy.


II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych w celu złożenia zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, TAKO ma prawo nie zrealizować zamówienia złożonego przez Klienta, niezwłocznie zwracając Klientowi wniesione przez niego opłaty.
2. TAKO ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu złożenia zamówienia:
a. nazwisko i imiona Klienta,
b. adres zamieszkania,
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d. adres poczty elektronicznej Klienta,
e. numer telefonu.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez TAKO o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).


III. Zamówienia i płatności

1. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach wolnych.
3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności: gotówka przy odbiorze, przedpłata na rachunek bankowy TAKO oraz za pobraniem.
4. TAKO dostarcza produkty na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
5. Klient dokonuje wyboru formy płatności w momencie składania zamówienia.
6. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktów podczas składania zamówienia spośród dostępnych sposobów.
7. Koszty wysyłki Produktów ustalane są dla każdego zamówienia automatycznie. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu koszt wysyłki uzależniony jest od łącznej wagi wszystkich zamówionych Produktów. Prosimy o zapoznanie się z cennikiem kosztów dostawy dostępnego na www.takomyjnia.pl/koszty-dostawy.
8. W przypadku zamówienia produktów, których waga przekracza 30 kg, TAKO zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem, by ustalić koszty wysyłki indywidualnie.
9. TAKO informuje Klienta o kwocie należnej za wysyłkę na etapie finalizacji składanego zamówienia. Klient, składając zamówienie, akceptuje koszty wysyłki ustalone dla tego zamówienia.
10.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta TAKO oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia przez TAKO za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty. Po potwierdzeniu dostępności towaru przez operatora sklepu nastepuje przystąpienie do realizacji umowy.
11.Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym TAKO, chyba, że Klient wybrał formę płatności gotówką lub za pobraniem.
12.TAKO wysyła na adres poczty elektronicznej, podanej przez Konsumenta podczas składania zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość niezwłocznie, nie później jednak, niż w chwili dostarczenia Produktu.
13.Wysyłka zamówionych Produktów następuje w ciągu 48 godzin od przyjęcia oferty przez TAKO.
14.Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT wystawianej na życzenie Klienta.
15.Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
16.TAKO zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz dostępnego asortymentu.
17.Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu lub na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, przed upływem 14 dni na adres korespondencyjny TAKO, który został wskazany w pkt. I.2 niniejszego Regulaminu. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym, bez jakichkolwiek śladów użytkowania. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo niezwłocznie w terminie późniejszym, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu odsyłanych Produktów ponosi Konsument.
18.W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, TAKO niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Konsumenta w zamówieniu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
19. TAKO dokonuje zwrotu płatności poniesionych przez Konsumenta niezwłocznie, nie później jednakże, niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeżeli TAKO nie zaproponowało, że samodzielnie odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Jeżeli Konsument wybrał sposób doręczenia Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru danego typu, TAKO nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.


IV. Reklamacje

1. Reklamacja Klienta dotycząca zamówionych Produktów powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres TAKO wraz z reklamowanymi Produktami. Reklamacja winna zawierać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt,
b. zarzuty Klienta,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. okoliczności wystąpienia i wykrycia wady w tym datę jej wykrycia,
e. ewentualny żądany sposób rozwiązania reklamacji.
2. Sklep zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzeć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu objęte są dwuletnim okresem gwarancyjnym.
4. TAKO nie przyjmuje od Klientów przesyłek pocztowych za pobraniem.


V. Postanowienia końcowe

1. TAKO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, t.j. zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmiany organizacyjne po stronie TAKO nieskutkujące następstwem prawnym, zmiany w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej TAKO.
2. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby TAKO.
3. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie stanowią przedmiot praw autorskich. Ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody TAKO wyrażonej w formie pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
5. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłybyograniczać.

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

 
Najlepsze kosmetyki samochodowe. Tako-myjnia 2024